Hälsa

Perspektiv på hälsa

Hälsa är ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Det innefattar så många dimensioner. Ordets ursprungliga betydelse är välmående och lycka – att man känner sig hel som människa – men beroende kulturell kontext har ordet fått olika innebörd.
Traditionellt har hälsa i västvärlden ofta definierats som frånvaro av sjukdom eller symptom, särskilt inom området för medicin. Detta perspektiv, känt som det biomedicinska, fokuserar på att behandla specifika sjukdomstillstånd och åtgärda symtom för att återställa kroppens normala funktion.
WHO (Världshälsoorganisationen) förespråkar ett humanistiskt perspektiv på hälsa – hälsa och välmående för alla. Detta perspektiv tar individens välmående ur ett helhetsperspektiv i beaktande. Här betonas livskvalitet, värdeskapande och individens förmåga att fungera optimalt i olika dimensioner av sitt liv. Hälsa är en resurs som kräver kontinuerligt underhåll. Både nationellt och internationellt utgår formuleringar av hälsa idag allt från förebyggande av sjukdom till stärkande av hälsa.

En annan viktig aspekt är det holistiska synsättet på hälsa, ett perspektiv som integrerar biomedicinska, humanistiska, ekologiska och existentiella perspektiv. Här ses individen som en helhet där fysiska, mentala, emotionella, sociala och värdeskapande aspekter av livet samverkar för att påverka måendet gynnsamt.
Människan är en komplex varelse. Därför är hälsa ett komplext begrepp som hänvisar till flera dimensioner av mående. Att integrera flera olika perspektiv på hälsa ger en vidgad förståelse för hälsa och bidrar till ett mer holistiskt och hållbart välmående för individer och samhällen.
Att uppleva hälsa är att känna sig hel, som individ och medmänniska. Det är så jag ser på det.